Hotărârea nr. 17/2014

Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov pentru anul 2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  17

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice  îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov pentru anul 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov, înregistrate cu nr. 5.534/2014, prin care se propune stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov;

Având în vedere prevederile art. 102 din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale; art. 24 şi art. 25, alin. 1 şi alin. 5, lit. a din Legea nr. 17/2000 - privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Standardului nr. 5 din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 246/2006 - privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice; pct. 3 din modelul Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale aprobat prin Ordinul M.M.S.S.F. nr. 73/2005, care prevede evaluarea costurilor serviciilor sociale şi contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite; H.G. nr. 1021/2000, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov pentru anul 2014, respectiv 912 LEI pentru o persoană vârstnică independentă, 943 LEI pentru o persoană vârstnică semipendentă şi respectiv 1046 LEI pentru o persoană vârstnică dependentă.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.