Hotărârea nr. 169/2014

Sprijinirea desfăşurării concursului pentru elevi “Educaţie rutieră- educaţie pentru viaţă” - Braşov mai 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  169

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: sprijinirea desfăşurării concursului pentru elevi “Educaţie rutieră- educaţie pentru viaţă” - Braşov mai 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 32.858 din 9.04.2014, prin care s-a propus sprijinirea desfăşurării la Braşov a concursului pentru elevi “Educaţie rutieră - educaţie pentru viată”- Braşov mai 2004;

Având în vedere prevederile art. 128, lit. i şi art. 129, alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată şi actualizată prin Legea nr. 6 din 17.01.2007, privind circulaţia pe drumurile publice; art. 5, pct. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, lit. a, pct. 1, 5 şi art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul Municipiului Braşov a unui sprijin financiar în sumă de 2.620 lei pentru desfăşurarea, împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, a concursului pentru elevi “Educaţie rutieră - educaţie pentru viaţă” - Braşov mai 2014.

 

Art. 2. Fondurile alocate din bugetul local vor fi utilizate pentru premierea elevilor desemnaţi câştigători la concurs.

 

Art. 3. Plata se va face de la cap. 65.02 Învăţământ, titlul 57 Asistenţă socială - Ajutoare sociale în numerar, din fondurile alocate către Şcoala Gimnazială nr. 11 “Ştefan Octavian Iosif” Braşov.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.