Hotărârea nr. 168/2014

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31 martie 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  168

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31 martie 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 34.850/2014, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31 martie 2014;

Având în vedere prevederile art. 49, alin. 12 şi alin. 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31 martie 2014 în sumă de 157.096.000 lei plan şi 169.091.758 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 198.064.000 lei plan şi 110.827.992 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 127.172.000 lei plan şi 148.632.392 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 127.172.000 lei plan şi 95.329.752 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 29.924.000 lei plan şi 20.459.366 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 70.892.000 lei plan şi 15.498.240 lei plăţi.

Contul de execuţie al bugetului local pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 31 martie 2014 în sumă de 19.893.000 lei plan şi 16.444.907 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 21.094.000 lei plan şi 15.430.179 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 19.844.000 lei plan şi 16.395.907 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 21.045.000 lei plan şi 15.430.179 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 49.000 lei plan şi 49.000 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 49.000 lei plan şi 0 lei plăţi.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.