Hotărârea nr. 167/2014

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 2013.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  167

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov  la 31 decembrie 2013;

  

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 35.896/2014, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 2013;

Având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2013 în sumă de 604.623.460 lei plan şi 548.469.345 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 618.565.460 lei plan şi 521.443.001 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 409.070 lei plan şi 427.182.938 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 409.070.000 lei plan şi 389.398.033 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 195.553.460 lei plan şi 121.286.407 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 209.495.460 lei plan şi 132.044.968 lei plăţi.

Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate se regăseşte în anexele nr. 1V, 1V - SF, 1V-SD pentru venituri, anexa nr. 1C, 1C-SF, 1C-SD pentru cheltuieli şi detalierea cheltuielilor anexa nr. 1 D, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 31.12.2013 în sumă de 46.829.450 lei plan şi 45.987.315 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 51.543.450 lei plan şi 46.353.282 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 45.898.450 lei plan şi 45.426.387 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 50.612.450 lei plan şi 45.703.212 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 931.000 lei plan şi 560.928 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 931.000 lei plan şi 650.070 lei plăţi.

Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 2V, 2V-SF, 2V-SD pentru venituri, anexa nr. 2C, 2C-SF, 2C-SD pentru cheltuieli şi detalierea cheltuielilor anexa nr. 2D, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.