Hotărârea nr. 166/2014

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor suplimentare ale proiectului "AMENAJAREA CURŢII BISERICII NEGRE”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  166

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor suplimentare ale proiectului  "AMENAJAREA CURŢII BISERICII NEGRE”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii şi Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 28.072/2014, prin care s-a propus aprobarea proiectului "AMENAJAREA CURŢII BISERICII NEGREşi a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 - 2014;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru proiectele privind Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 - 2014 cât şi a regulilor şi principiilor stabilite în Regulamentul Mecanismului Financiar al SEE;

Având în vedere prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul "AMENAJAREA CURŢII BISERICII NEGRE în valoare totală de 9.852.386,64 lei (inclusiv TVA) în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Programului Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural.

 

 

Art. 2. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Braşov a cheltuielilor suplimentare faţă de valoarea aprobată a grantului.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.