Hotărârea nr. 165/2014

Scoaterea temporară, fără defrişare, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, a 7627 m.p., teren situat în UB VI Tâmpa, ua 52R, 96 R.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  165

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: scoaterea temporară, fără defrişare, din fondul forestier proprietate publică  a Municipiului Braşov, a 7627 m.p., teren situat în UB VI Tâmpa, ua 52R, 96 R;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov, înregistrate cu nr. 27.252/2014, prin care s-a propus scoaterea temporară, fără defrişare, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov a 7627 m.p., teren situat în UB VI Tâmpa, ua 52R, 96 R., în scopul realizării lucrării de reparaţie conductă RACORD SRM POIANA BRAŞOV, de către Societatea naţională de transport gaze naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic şi ale Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 924 din 17 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă scoaterea temporară, fără defrişare, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, a 7627 m.p., teren situat în UB VI Tâmpa, ua 52R, 96 R.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.