Hotărârea nr. 164/2014

Modificarea H.C.L. nr. 510/2009, republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 164

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 510/2009, republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 26.784/2014, prin care se propune modificarea anexei la H.C.L. nr. 510/2009, republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent;

Având în vedere prevederile Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 510 din 29 iunie 2009, în sensul că:

„se anulează poziţia 40, str. Cetăţuia f.n., identificat în C.F. nr. 117859 Braşov, cu nr. top. ((2068/5/1/12, 2068/6/1/2)/1)2.

- anexa modificată se renumerotează”.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 510 din 29 iunie 2009, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  510 din data de  29 iunie 2009

Republicată conform H.C.L. nr. 189/2011; H.C.L. nr. 272/2011; H.C.L. nr. 406/2013

şi conform H.C.L. nr. 164 din data de 28 martie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iunie 2009;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 48.329/2009, prin care s-a propus punerea la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, a unor terenuri şi modificarea anexei la H.C.L. nr. 964/2008;

În temeiul Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei  Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă lista terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent, conform anexei.

 

 

Art. 2. Se aprobă radierea drepturilor de Administrare înscrise în favoarea R.A. RIAL Braşov, I.C.R.A.L. Braşov, şi I.L.L. Braşov, la foaia de sarcini asupra imobilelor terenuri înscrise la poziţiile nr. 1, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 44 şi 46 din lista terenurilor menţionate la art. 1.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 861 din 13 octombrie 2008, republicată, va fi revocată.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.