Hotărârea nr. 163/2014

Completarea H.C.L. nr. 525/2013, privind alipirea unor imobile situate în Braşov, str. Colinei.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  163

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 525/2013, privind alipirea unor imobile situate în Braşov, str. Colinei;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 25.490/2014, prin care s-a propus alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Colonel Buzoianu nr. 1 - 3 (zona str. Colinei);

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea  nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborat cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale; O.U.G. nr. 94/2000, aprobată prin Legea nr. 501/2002;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 525 din 31 octombrie 2013, care va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Colinei, identificate în C.F. nr. 113911 Braşov, nr. top. 5751/2/1/1/1; C.F. nr. 106058 Braşov, nr. top. 5752/2/2; C.F. nr. 100516 Braşov, nr. top. 5752/2/3 şi C.F. nr. 100348 Braşov, nr. top. 5751/2/3, conform documentaţiei tehnice întocmită de exp. Simon Gheorghe, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 525 din 31 octombrie 2013, astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 525 din data de  31 octombrie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 163 din data de 28 martie 2014

 

 

 

 

Privind: alipirea unor imobile situate în Braşov, str. Colonel Buzoianu nr. 1 - 3;

 

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 octombrie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 75.924/2013, prin care s-a propus alipirea imobilelor situate în Braşov,  str. Colonel Buzoianu nr. 1 - 3 (zona str. Colinei);

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborat cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale; O.U.G. nr. 94/2000, aprobată prin Legea nr. 501/2002;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Colinei, identificate în C.F. nr. 113911 Braşov, nr. top. 5751/2/1/1/1; C.F. nr. 106058 Braşov, nr. top. 5752/2/2; C.F. nr. 100516 Braşov, nr. top. 5752/2/3 şi C.F. nr. 100348 Braşov, nr. top. 5751/2/3, conform documentaţiei tehnice întocmită de exp. Simon Gheorghe, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40 din 25 ianuarie 2013, privind dezlipirea unor imobile situate în Braşov, str. Colonel Buzoianu nr. 1 - 3.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.