Hotărârea nr. 16/2014

Aprobarea grilei privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov pentru anul 2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  16

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea grilei privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov pentru anul 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov, înregistrate cu nr. 5.532/2014, prin care se propune aprobarea grilei privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov;

Având în vedere prevederile art. 102, alin. 2 din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, art. 24, alin. 1, alin. 3 şi art. 25, alin. 5, lit. b din Legea nr. 17/2000 - privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin art. 4, pct. 1 din O.U.G. nr. 118/2008 - privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi ale art. 8, Capitolul II - “Stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere” din Hotărârea Guvernului nr. 1021/2000 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoane vârstnice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă grila privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov pentru anul 2014 conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.