Hotărârea nr. 159/2014

Alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Egalităţii nr. 27.

 

HOTĂRÂREA Nr.  159

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Egalităţii nr. 27;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 26.575/2014, privind alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Egalităţii nr. 27;

Având în vedere documentaţia cadastrală de alipire imobile întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L. precum şi prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată; a Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Egalităţii nr. 27, identificat în C.F. nr. 132695, cu nr. cad. 132695.

 

 

               Art. 2. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Egalităţii nr. 27, înscrise în C.F. nr. 131834 Braşov, cu nr. cad. 131834 şi în C.F. nr. 132695 Braşov, nr. cad. 132695, conform documentaţiei cadastrale de dezlipire întocmită de către S.C. DANINA STAR S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.