Hotărârea nr. 158/2014

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilelor situate în Braşov, str. Armoniei nr. 6.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  158

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilelor situate în Braşov, str. Armoniei nr. 6;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 27.351/2014, privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilelor situate în Braşov, str. Armoniei nr. 6;

Văzând documentaţia cadastrală de primă înscriere întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L.

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, privind Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Brasov, prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, a Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi însuşeşte documentaţia cadastrală de primă înscriere nr. 6400 - 6440/1/2013, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., având ca obiect imobilele situate în Braşov, str. Armoniei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

             Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilelor situate în Braşov, str. Armoniei nr. 6, în suprafaţă totală de 1232 m.p., ce fac obiectul documentaţiei cadastrale de primă înscriere, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.