Hotărârea nr. 157/2014

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Vârful cu Dor nr. 2.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  157

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Vârful cu Dor nr. 2;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 25.485/2014, prin care se propune dezmembrarea (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Vârful cu Dor nr. 2;

Văzând documentaţia cadastrală întocmită de către S.C. Procad S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea (apartamentarea) imobilului situat în Braşov,  str. Vârful cu Dor nr. 2 - PT1 Temelia, înscris în C.F. nr. 107161 Braşov, cu nr. cad. 107161, conform Documentaţiei tehnice întocmită de către S.C. Procad S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.