Hotărârea nr. 155/2014

Dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Cometei nr. 1.

 

HOTĂRÂREA Nr.  155

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Cometei nr. 1;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 25.470/2014, prin care se propune dezlipirea imobilului situat în Braşov,  str. Cometei nr. 1;

Văzând documentaţia cadastrală de dezlipire imobil întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea  nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Cometei nr. 1, înscris în C.F. nr. 106791 Braşov, cu nr. cad. 106791, conform documentaţiei cadastrale de dezlipire întocmită de către S.C. DANINA STAR S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.