Hotărârea nr. 154/2014

Dezmembrarea şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Cincinat Pavelescu.

 

HOTĂRÂREA Nr.  154

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Cincinat Pavelescu;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 25.4312014, prin care se propune dezmembrarea şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Cincinat Pavelescu;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002; prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, alin. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Cincinat Pavelescu, identificat cu nr. top. 6708/3/1/1, conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului identificat cu nr. top nou 6708/3/1/1/2, în suprafaţă de 687 m.p., conform poziţiei 646 din H.G. nr. 972/2002 şi pe cale de consecinţă înscrierea acestuia ca ,,drum” proprietatea Municipiului Braşov - domeniul public.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.