Hotărârea nr. 153/2014

Vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, str. Barbu Lăutaru nr. 15, S.C. Luca S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  153

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov,  str. Barbu Lăutaru nr. 15, S.C. Luca S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 26.074/2014, prin care se propune vânzarea directă a terenului situat în Braşov, str. Barbu Lăutaru nr. 15, către S.C. Luca S.R.L.;

Având în vedere documentaţia cadastrală întocmită de S.C. Terratop S.R.L., Raportul de evaluare întocmit de S.C. Terratop S.R.L. şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Văzând prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea terenului situat în Braşov, str. Barbu Lăutaru nr. 15, înscris în C.F. nr. 132372 Braşov, sub nr. top. 7403/57/1/1/6, teren de 18685 m.p., conform documentaţiei topo-cadastrale întocmită de S.C. Terratop S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Braşov, a terenului având nr. top. 7403/57/1/1/6/2, în suprafaţă de 186 m.p., rezultat din dezmembrare.

 

Art. 3. Se aprobă vânzarea directă a terenului având nr. top. 7403/57/1/1/6/2, în suprafaţă de 186 m.p., rezultat în urma dezmembrării, către S.C. Luca S.R.L.

 

Art. 4. Preţul terenurilor menţionate la art. 4 este de 80 Euro/m.p. şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

              Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.