Hotărârea nr. 151/2014

Vânzarea directă a terenului aferent locuinţei, situată în Braşov, str. Lamâiţei nr. 17 C, către Puşcaş Petru şi Puşcaş Floarea.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 151

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent locuinţei, situată în Braşov, str. Lamâiţei nr. 17 C, către Puşcaş Petru şi Puşcaş Floarea;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 25.475/2014, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent locuinţei, situată în Braşov, str. Lamâiţei nr. 17 C, către Puşcaş Petru şi Puşcaş Floarea;

Având în vedere raportul de evaluare întocmit de colectivul de experţi ing. Hering Iuliu, ing jurist Alexandru Tifrea şi Carh Eva Tifrea şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Văzând prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Lămâiţei nr. 17 C, în suprafaţă de 90 m.p., identificat în C.F. nr. 132269 Braşov, nr. top. 8782/1/c/237/1.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 90 m.p., teren aferent imobil, situat în Braşov, str. Lămâiţei nr. 17 C, identificat în C.F. nr. 132269 Braşov, sub nr. top. 8782/1/c/237/1, către Puscaş Petru şi Puscaş Floarea.

 

Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 1 în este de 40 Euro/m.p., respectiv 3600 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.