Hotărârea nr. 15/2014

Stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  15

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

 

Privind: stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro,  pentru anul 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 5.488/2014, prin care se propune stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor oferite în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014;

Având în vedere H.C.L. nr. 407/2013, privind înfiinţarea “Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro” în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; H.C.L. nr. 535/2013, privind aprobarea nivelului maxim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro; H.C.L. nr. 534/2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro; Legea nr. 292/2011, a asistenţei sociale; Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 246/2006, privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice; H.G. nr. 23/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; Ordinul nr. 467/2009, privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre, sau de susţinătorii acestora;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale oferite în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014, la suma de 50,17 lei/zi/beneficiar, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.