Hotărârea nr. 149/2014

Vânzarea directă a terenului aferent SAD situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 11, către S.C. TRANSILVANIA IZ.M. S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 149

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent SAD situat în Braşov, str. Mihail  Kogălniceanu nr. 11, către S.C. TRANSILVANIA IZ.M. S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 25.436/2014, prin care se propune vânzarea terenului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 11, către S.C. TRANSILVANIA IZ.M. S.R.L.;

Văzând Raportul de evaluare întocmit de evaluator Vilcu Marilena şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Având în vedere prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b. şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 13/728 din 728 m.p. teren aferent SAD identificat în C.F. nr. 35516 Braşov, sub nr. top. 8858/1/2/17, către S.C. TRANSILVANIA IZ.M. S.R.L.

 

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 în este de 250 Euro/m.p., respectiv 3250 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.