Hotărârea nr. 148/2014

Vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, str. Pictor Luchian nr. 7.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  148

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, str. Pictor Luchian nr. 7;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 26.789/2014, prin care se propune vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, str. Pictor Luchian nr. 7;

Având în vedere adresa nr. 19690/2014, a subscrisei S.C. BIOCLINICA S.A., precum şi raportul de evaluare a terenului întocmit de către S.C. DANINA STAR S.R.L. şi procesul - verbal, încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Pictor Luchian nr. 7, identificat prin nr. cad. 133010, în suprafaţă de 385 m.p.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică, a imobilului situat în Braşov, str. Pictor Luchian nr. 7, identificat prin nr. cad. 133010, în suprafaţă de 385 m.p.

 

Art. 3. Limita minimă a preţului de la care se porneşte licitaţia de vânzare este de 180 Euro/m.p.

 

Art. 4. Se aprobă Caietul de Sarcini conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.