Hotărârea nr. 147/2014

Vânzarea prin licitaţie a imobilului situat în Braşov, str. Rovine nr. 7.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  147

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: vânzarea prin licitaţie a imobilului situat în Braşov, str. Rovine nr. 7;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 27.654/2014, prin care se propune vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, str. Rovine nr. 7;

Având în vedere adresa nr. 95.084/2014, a Serviciului de Achiziţii Publice; precum şi raportul de evaluare a terenului întocmit de către S.C. DANINA STAR S.R. şi procesul - verbal, încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1 şi alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare în favoarea S.C. RIAL S.R.L. asupra imobilului înscris în C.F. nr. 15538 Braşov, sub nr. top. (1716/2 - 1717 - 1718)/11.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, str. Rovine nr. 7, înscris în C.F. nr. 15538 Braşov, sub nr. top. (1716/2 - 1717 - 1718)/11, proprietatea Municipiului Braşov.

 

Art. 3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 62500 Euro.

 

Art. 4. Se aprobă Caietul de Sarcini conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.