Hotărârea nr. 146/2014

Concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 46, în vederea realizării unui acces din exterior, către BOROZAN ALIN OVIDIU şi BOROZAN CAMELIA CORINA.

 

HOTĂRÂREA Nr.  146

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 46, în vederea realizării unui acces din exterior, către BOROZAN ALIN OVIDIU şi BOROZAN CAMELIA CORINA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 22.627/2014, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 46, în vederea realizării unui acces din exterior, către BOROZAN ALIN OVIDIU şi BOROZAN CAMELIA CORINA;

Văzând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 20384/2014, C.U. nr. 834/2012, prelungit şi H.C.L. nr. 576/2013, privind dezlipirea terenului situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 46;

Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi prevederile H.C.L. nr. 395/2008, privind stabilirea preţului terenurilor ce vor fi concesionate în vederea realizării de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la parterul imobilelor;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 46, identificat prin C.F. nr. 132580 Braşov, nr. cad. 132580, cu o suprafaţă de 8 m.p., către Borozan Alin Ovidiu şi Borozan Camelia Corina.

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 209 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 8,36 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 

Art. 4. Destinaţia terenului este de realizare a unui acces din exterior la imobilul situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 46, bl. 19, sc. A, ap. 3, identificat prin C.F. nr. 124220-C1-U2 Braşov, cu  nr. top. 9146/1/3, conform C.U. nr. 834/2012, prelungit.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.