Hotărârea nr. 145/2014

Prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 500/09.04.2010, privind întreţinerea, repararea şi dezvoltarea imobilul situat în Braşov, Piaţa Teatrului nr. 1, Teatrul Sică Alexandrescu, alocarea sumei de 597.000 lei pentru continuarea lucrărilor de reparaţii şi a sumei de 521.000 lei - obiecte de inventar.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 145

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 500/09.04.2010, privind  întreţinerea, repararea şi dezvoltarea imobilul situat în Braşov, Piaţa Teatrului nr. 1, Teatrul Sică Alexandrescu, alocarea sumei de 597.000 lei  pentru continuarea lucrărilor de reparaţii şi a sumei de 521.000 lei - obiecte de inventar;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 26.127/2014, privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 500 din 9.04.2010, privind întreţinerea, repararea şi dezvoltarea imobilul situat în Braşov, Piaţa Teatrului nr. 1, Teatrul Sică Alexandrescu, alocarea sumei de 597.000 lei pentru continuarea lucrărilor de reparaţii şi a sumei de 521.000 lei - obiecte de inventar;

            Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 101/2010, privind concesionarea directă către S.C. RIAL S.R.L. Braşov a Teatrului “Sică Alexandrescu” din Braşov, Piaţa Teatrului nr. 1; H.C.L. nr. 177/2010, privind aprobarea contractului de concesiune dintre Municipiul Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov; Contractul de concesiune nr. 500 din 9.04.2010; H.C.L. nr. 3/2014, privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 500 din 9.04.2010, privind întreţinerea, repararea şi dezvoltarea imobilul situat în Braşov, Piaţa Teatrului nr. 1, Teatrul Sică Alexandrescu, până la finalizarea lucrărilor de reparaţii, dar nu mai târziu de 31.12.2014.

 

              Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 597.000 de lei către S.C. RIAL S.R.L. Braşov pentru continuarea lucrărilor de reparaţii la imobilul, situat în Braşov, Piaţa Teatrului nr. 1, Teatrul „Sică Alexandrescu”.

 

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 521.000 de lei - obiecte de inventar - către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, pentru imobilul situat în Braşov, Piaţa Teatrului nr. 1, Teatrul „Sică Alexandrescu”.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.