Hotărârea nr. 144/2014

Darea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii, a terenului aferent obiectivului de investiţie „Complex Sportiv Stadionul Municipal Braşov”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  144

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii, a terenului aferent obiectivului de investiţie „Complex Sportiv Stadionul Municipal Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 26.572/2014, prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii, a terenului aferent obiectivului de investiţie „Complex Sportiv - Stadionul Municipal Braşov”;

Având în vedere adresa nr. 23.793 din 14.03.2014, a Companiei Naţionale de Investiţii S.A., Documentaţia cadastrală întocmită de către S.C. Danina Star S.R.L.;

Văzând prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 25/2001, privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii CNI S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii, a terenului identificat în C.F. nr. 125045 Braşov, nr. top. 12216, 12217, 12211/1/1/2, în suprafaţă de 40800 m.p., terenul identificat în C.F. nr. 112794 Braşov, nr. top. 12220/3/1/2, 12221/3/1/2, 12222/2/1/2, în suprafaţă de 39301 m.p. şi terenul având nr. top. 12215/1 - drum de acces în afară de C.F., identificate conform documentaţiei cadastrale de identificare imobil nr. 6400 - 6465/15/2013, întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., pentru construirea obiectivului de investiţie „Complex Sportiv - Stadionul Municipal Braşov”, până la finalizarea lucrărilor de construcţie.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.