Hotărârea nr. 143/2014

Darea în folosinţă gratuită către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, a unor spaţii situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62 - 64.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  143

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, a unor spaţii situate în Braşov,  str. Nicolae Bălcescu nr. 62 - 64;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 25.583/2014, privind darea în folosinţă gratuită către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, a unor spaţii situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62 - 64;

Având în vedere adresa nr. 3261659/2014, a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov şi adresa nr. 2974/2014, a Poliţiei Locale Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, a spaţiilor, situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62 - 64, identificate conform planului de situaţie parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru desfăşurarea activităţilor Centrului de Asistenţă Integrată a Adicţiilor.

 

 

Art. 2. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile menţionate la art. 1, din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.