Hotărârea nr. 142/2014

Darea în folosinţă gratuită a corpului A din cadrul Colegiului Tehnic „Transilvania” către Direcţia de Servicii Sociale.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  142

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită a corpului A din cadrul Colegiului Tehnic  „Transilvania” către Direcţia de Servicii Sociale;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 25.582/2014, privind darea în folosinţă gratuită a corpului A din cadrul Colegiului Tehnic „Transilvania” către Direcţia de Servicii Sociale;

Având în vedere adresa nr. 21101/2014 a Direcţiei Tehnice - Compartimentul Implementare Proiecte;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a corpului A din cadrul Colegiului Tehnic „Transilvania” fostul Colegiu Tehnic ASTRA, situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, C.F. nr. 113115 Braşov, nr. top. 6810/1/19, nr. cad C1, către Direcţia de Servicii Sociale.

 

 

               Art. 2. Cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile atribuite conform art. 1, din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.