Hotărârea nr. 14/2014

Nivelul maxim al costului serviciilor sociale furnizate de Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 14

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

 

Privind: nivelul maxim al costului serviciilor sociale furnizate de Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 5.476/2014, prin care se propune nivelul maxim al costului serviciilor sociale furnizate de Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014;

Având în vedere H.C.L. nr. 407/2013, privind înfiinţarea “Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro” în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; H.C.L. nr. 535/2013, privind aprobarea nivelului maxim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro; H.C.L. nr. 534/2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro; Legea  nr. 292/2011, a asistenţei sociale; Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 246/2006 - privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice; H.G. nr. 23/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; Ordinul nr. 467/2009, privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre, sau de susţinătorii acestora;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă nivelul maxim al costului serviciilor sociale furnizate de Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro la suma de 18.314 lei /beneficiar, pentru anul 2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.