Hotărârea nr. 139/2014

Acceptarea donaţiei nr. 134/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de RACOLŢA GLIGOR şi RACOLŢA REGHINA.

 

HOTĂRÂREA Nr.  139

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 134/2014 şi trecerea în domeniul public al  Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de RACOLŢA GLIGOR şi RACOLŢA REGHINA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 26.131/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului RACOLŢA GLIGOR şi a doamnei RACOLŢA REGHINA, autentificată sub nr. 134 din 28 februarie 2014, de Biroul Individual Notarial Chivu Daniela.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 34193 Braşov, nr. top. 9467/2/2/2/12, conform ofertei de donaţie nr. 134 din 28 februarie 2014, a domnului RACOLŢA GLIGOR şi a doamnei RACOLŢA REGHINA, autentificată de Biroul Individual Notarial Chivu Daniela.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.