Hotărârea nr. 134/2014

Aprobarea Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Braşov pentru perioada 2013 - 2018, în cadrul proiectului “Reactualizare hartă de zgomot pentru Municipiul Braşov”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  134

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul  Braşov pentru perioada 2013 - 2018, în cadrul proiectului “Reactualizare hartă de zgomot pentru Municipiul Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 26.865/2014, prin care s-a propus aprobarea Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Braşov pentru perioada 2013 - 2018;

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 1, alin. 10 şi alin. 24, lit. b, art. 26 din H.G. nr. 321/2005, republicată, actualizată, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1830/2007, pentru aprobarea Ghidului de realizare, analizare şi evaluare a hărţilor strategice de zgomot;

Ţinând cont de evaluarea favorabilă a Comisiei înfiinţată în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, pentru verificarea şi analizarea criteriilor utilizate la elaborarea planului de acţiune, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 21570 din 07.03.2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. f şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de acţiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Braşov pentru perioada 2013 - 2018 în cadrul proiectului “Reactualizare hartă de zgomot pentru Municipiul Braşov” conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 29 martie 2010 se revocă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.