Hotărârea nr. 133/2014

Prelungire valabilitate documentaţie “P.U.D. - Construire casă de vacanţă, str. Poiana lui Catepu f.n., Poiana Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 216 din 27.04.2012, beneficiari Ghiveci Constantin şi Ghiveci Doiniţa.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  133

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: prelungire valabilitate documentaţie “P.U.D. - Construire casă de vacanţă,  str. Poiana lui Catepu f.n., Poiana Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 216 din 27.04.2012, beneficiari Ghiveci Constantin şi Ghiveci Doiniţa;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 26.871/2014, prin care s-a propus aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei “P.U.D. - Construire casă de vacanţă, str. Poiana lui Catepu f.n., Poiana Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 216 din 27.04.2012;

Luând în consideraţie faptul că nu sunt modificări urbanistice faţă de situaţia existentă la data aprobării documentaţiei;

Văzând şi adresa nr. 65002/16DT/31 mai 2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform căreia prerogativa legală a consiliului local de a stabili prin hotărâre de aprobare a documentaţiilor de urbanism un termen de valabilitate pentru acestea, se extinde implicit şi asupra posibilităţii de a prelungi valabilitatea acestor documentaţii, tot prin hotărâre de consiliul local;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 1 an a valabilităţii documentaţiei “P.U.D. - Construire casă de vacanţă, str. Poiana lui Catepu f.n., Poiana Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 216 din 27.04.2012, iniţiată de Ghiveci Constantin şi Ghiveci Doiniţa.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.