Hotărârea nr. 132/2014

Aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire imobil de apartamente, str. Islaz nr. 1, Braşov”, beneficiari Asaftei Gheorghe şi Asaftei Carmen - Viorica, Stoica Lămâiţa şi Stoica Viorel - Marius.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  132

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire imobil de apartamente, str. Islaz nr. 1, Braşov”, beneficiari Asaftei Gheorghe şi Asaftei Carmen - Viorica, Stoica Lămâiţa şi Stoica Viorel - Marius;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 26.882/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire imobil de apartamente, str. Islaz nr. 1, Braşov”, iniţiator Asaftei Gheorghe şi Asaftei Carmen - Viorica, Stoica Lămâiţa şi Stoica Viorel - Marius;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire imobil de apartamente, str. Islaz nr. 1, Braşov”, beneficiari Asaftei Gheorghe şi Asaftei Carmen - Viorica, Stoica Lămâiţa şi Stoica Viorel - Marius, întocmită de S.C. Degraph 29 S.R.L. Braşov.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.