Hotărârea nr. 131/2014

Asigurarea finanţării execuţiei utilităţilor aferente blocului de locuinţe din “Programul de construcţii de locuinţe cu credit ipotecar, din B-dul Gării f.n., Braşov, judeţul Braşov”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  131

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: asigurarea finanţării execuţiei utilităţilor aferente blocului de locuinţe din “Programul de construcţii de locuinţe cu credit ipotecar, din B-dul Gării  f.n., Braşov, judeţul Braşov”;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciul Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 26.234 din 21.03.2014, privind asigurarea finanţării execuţiei utilităţilor aferente blocului de locuinţe din “Programul de construcţii de locuinţe cu credit ipotecar, din B-dul Gării f.n., Braşov, judeţul Braşov”;

          Având în vedere prevederile art. 2, alin. 7 şi art. 1, alin. 5 din Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, coroborate cu prevederile art. 2, alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 7/1996, Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă asigurarea finanţării execuţiei utilităţilor aferente blocului de locuinţe din “Programul de construcţii de locuinţe cu credit ipotecar, din B-dul Gării f.n., Braşov, judeţul Braşov”, după avizarea proiectului de către A.N.L.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.