Hotărârea nr. 130/2014

Modificarea H.C.L. nr. 338/2012, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public în Poiana Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 130

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 338/2012, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public în Poiana Braşov”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 26.250/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 338 din 19 iulie 2012, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public în Poiana Braşov”;

Având în vedere prevederile art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 19 iulie 2012, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public în Poiana Braşov” care va avea următorul conţinut:

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Braşov pentru proiectul “Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public în Poiana Braşov ” cu suma de 285.762,28 lei reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.”

 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 19 iulie 2012, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public în Poiana Braşov” care va avea următorul conţinut:

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 317.937,64 lei şi TVA în valoare de 3.458.489,27 lei, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului, cu obţinerea aprobării Consiliului Local.”

 

Art. 3. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 19 iulie 2012, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public în Poiana Braşov” rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 19 iulie 2012, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  338   din data de  19 iulie 2012

Republicată conform H.C.L. nr. 130 din data de 28 martie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Extindere  capacitate parcare şi construcţie terminal transport public în Poiana Braşov”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 19 iulie 2012;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 50.104/2012, prin care s-a propus aprobarea proiectului Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public în Poiana Braşov, înscris la poziţia 12 în lista de proiecte prioritare a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia CMC din data de 29.03.2011, a contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile şi acoperirea taxei pe valoare adăugată şi a altor cheltuieli necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

Văzând prevederile art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public în Poiana Braşov înscris la poziţia 12 în lista prioritară a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia CMC din data de 29.03.2011 în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară I, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

 

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Braşov pentru proiectul “Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public în Poiana Braşov” cu suma de 285.762,28 lei reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 317.937,64 lei şi TVA în valoare de 3.458.489,27 lei, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului, cu obţinerea aprobării Consiliului Local.

 

Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

 

                Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 636 din 28 octombrie 2011, se revocă.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.