Hotărârea nr. 129/2014

Modificarea H.C.L. nr. 44 din 25.01.2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Amenajarea de staţii capăt de linie pentru mijloace de transport în comun”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  129

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 44 din 25.01.2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Amenajarea de staţii capăt de linie pentru mijloace de transport în comun”;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 26.241/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 44 din 25.01.2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Amenajarea de staţii de capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun;

            Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1294 din 7.10.2008 şi Ordinului nr. 3296 din 7.11.2008, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, axa prioritară „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013;

Văzând şi prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 25 ianuarie 2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Amenajarea de staţii de capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun care va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul Amenajarea de staţii de capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun în valoare de 20.586.196,83 lei (inclusiv TVA).”

 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 25 ianuarie 2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Amenajarea de staţii de capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun care va avea următorul conţinut:

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea Municipiului Braşov pentru proiectul Amenajarea de staţii de capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun cu suma de 322.452,22 lei reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.”

 

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 25 ianuarie 2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Amenajarea de staţii de capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun care va avea următorul conţinut:

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 505.655,24 lei şi TVA în valoare de 3.957.930,43 lei precum şi a altor cheltuieli conexe, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.”

 

Art. 4. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 25 ianuarie 2013, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Amenajarea de staţii de capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun, rămân neschimbate.

 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 25 ianuarie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 44 din data de  25 ianuarie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 129 din data de 28 martie 2014

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Amenajarea de staţii capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 25 ianuarie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii şi Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 5.819/2013, prin care s-a propus aprobarea proiectului Amenajarea de staţii capăt de linie pentru mijloacele de transport în comunşi a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1294 din 7.10.2008 şi Ordinului nr. 3296 din 7.11.2008, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, axa prioritară „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013;

Văzând şi prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul “Amenajarea de staţii de capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun în valoare de 20.586.196,83 lei (inclusiv TVA).

 

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea Municipiului Braşov pentru proiectul Amenajarea de staţii de capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun cu suma de 322.452,22 lei reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 505.655,24 lei şi TVA în valoare de 3.957.930,43 lei precum şi a altor cheltuieli conexe, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Braşov a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Municipiul Braşov până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

 

Art. 5. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 709 din 30 noiembrie 2011.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.