Hotărârea nr. 128/2014

Modificarea H.C.L. nr. 641 din 28 octombrie 2011, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  128

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 641 din 28 octombrie 2011, privind aprobarea  proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul  Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 26.239 din 21.03.2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 641 din 28 octombrie 2011, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale”;

            Având în vedere prevederile art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 641 din 28 octombrie 2011, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale”, care va avea următorul conţinut:

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Braşov pentru proiectul “Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale cu suma de 149.019,94 lei reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.”

 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 641 din 28 octombrie 2011, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale”, care va avea următorul conţinut:

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 5.534,25 lei şi TVA în valoare de 1.775.781,10 lei, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului, cu obţinerea aprobării Consiliului Local.”

 

Art. 3. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 641 din 28 octombrie 2011, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale” rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 641 din 28 octombrie 2011, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 641 din data de  28  octombrie 2011

Republicată conform H.C.L. nr. 75/2012 şi conform H.C.L. nr. 128

din data de 28 martie 2014

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 octombrie 2011;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 76.979 din 25.10.2011, prin care s-a propus aprobarea proiectului Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale”, înscris la poziţia 129 în lista de proiecte prioritare a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia CMC nr. 13/31.03.2011, a contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile şi acoperirea taxei pe valoare adăugată şi a altor cheltuieli necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Având în vedere prevederile art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale”, înscris la poziţia 129, în lista prioritară a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia CMC nr. 13/31.03.2011, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară I, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

 

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Braşov pentru proiectulCentrul Multifuncţional de Servicii Sociale cu suma de 149.019,94 lei reprezentând           2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 5.534,25 lei şi TVA în valoare de 1.775.781,10 lei, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului, cu obţinerea aprobării Consiliului Local.

 

Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov, a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.