Hotărârea nr. 127/2014

Modificarea H.C.L. nr. 15 din 25.01.2013, prin care au fost aprobate proiectul şi cheltuielile legate de proiectul „Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar Regina Maria”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 127

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 15 din 25.01.2013, prin care au fost aprobate proiectul şi cheltuielile legate de proiectul „Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar Regina Maria”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 26.077 din 20.03.2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 15 din 25.01.2013, prin care au fost aprobate proiectul şi cheltuielile legate de proiectul “Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar Regina Maria”;

            Având în vedere prevederile art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 25.01.2013, prin care au fost aprobate proiectul şi cheltuielile legate de proiectul “Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar Regina Maria”, care va avea următorul conţinut:

Art. 2.  Se aprobă contribuţia proprie la cheltuielile eligibile a Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Braşov pentru proiectul “Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar Regina Maria” cu suma de 394.612,38 lei reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.”

 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 25.01.2013, prin care au fost aprobate proiectul şi cheltuielile legate de proiectul “Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar Regina Maria”, care va avea următorul conţinut:

„Art. 3. Se aprobă suportarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 418.909,01 lei şi T.V.A. în valoare de 94.598,16 lei precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Braşov”.

 

Art. 3. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 25 ianuarie 2013, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 25 ianuarie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  15  din data de  25 ianuarie 2013

Republicată conform H.C.L. nr.  127 din data de 28 martie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectulSistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar Regina Maria”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 25 ianuarie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 25.235 din 22.01.2013, prin care s-a propus aprobarea proiectului “Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar”, înscris în lista de proiecte prioritare a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia C.M.C. nr. 13 din 31.03.2011, a contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile şi acoperirea taxei pe valoare adăugată şi a altor cheltuieli necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Având în vedere prevederile art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul “Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar Regina Maria”, înscris în lista prioritară a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia C.M.C. nr. 13 din 31.03.2011, în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară I, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

 

Art. 2. Se aprobă contribuţia proprie la cheltuielile eligibile a Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Braşov pentru proiectul “Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar Regina Maria” cu suma de 394.612,38 lei reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 418.909,01 lei şi T.V.A. în valoare de 94.598,16 lei precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov, până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

 

               Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 13 februarie 2012, se revocă.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.