Hotărârea nr. 126/2014

Asigurarea transportului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 25 mai 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  126

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: asigurarea transportului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 25 mai 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 25.839/2014, prin care se propune reglementarea transportului pentru desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 33/2007, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi prevederile H.G. nr. 79/2014, privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014, H.G. nr. 80/2014, privind aprobarea Programului Calendaristic, H.G. nr. 102/2014, privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 şi H.G. nr. 103/2014, privind aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor, pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014;

Constatând necesitatea reglementării unitare a modalităţii de efectuare a transportului precum şi luarea în considerare a disponibilităţilor de transport de care dispune Consiliul Local Braşov prin instituţiile şi societăţile de sub autoritatea sa;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 25 mai 2014, instituţiile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local Braşov vor pune la dispoziţia Primăriei Municipiului Braşov toate autoturismele din dotare aflate în stare de funcţionare.

Prin instituţii publice, regii autonome şi societăţi comerciale de sub autoritatea Consiliului Local, în accepţiunea prezentei hotărâri se înţelege: S.C. RIAL S.R.L., S.C. CET BRAŞOV S.A., S.C. TETKRON S.R.L., R.A.T. BRAŞOV, SERVICIUL ADMINISTRARE PIEŢE, DIRECŢIA FISCALĂ BRAŞOV, SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE, SERVICIUL PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN BRAŞOV, DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE, REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR KRONSTADT şi POLIŢIA LOCALĂ BRAŞOV.

 

 

Art. 2. Directorii generali ai instituţiilor publice, regiilor autonome şi societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Braşov sunt responsabili pentru punerea mijloacelor auto la dispoziţia Primăriei Municipiului Braşov, asigurarea carburantului necesar funcţionării acestora şi asigurarea conducătorilor auto pe toată perioada solicitată.

La dispoziţia instituţiilor publice şi societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Braşov vor rămâne numai acele mijloace de transport strict necesare desfăşurării activităţii proprii şi care vor fi reflectate separat în situaţia ce va fi comunicată Primăriei Municipiului Braşov.

 

  

Art. 3. Până la data de 05.05.2014, conducătorii instituţiilor publice, regiilor autonome şi societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Braşov vor comunica Primăriei Municipiului Braşov prin Secretariatul Tehnic şi prin Dispeceratul Tehnic, în scris şi sub semnătură numărul de autoturisme puse la dispoziţie, marca, numărul de înmatriculare, numele şi prenumele conducătorului auto, locul de staţionare al autoturismului, precum şi modalităţile de apelare şi comunicare.

 

 

Art. 4. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 25.05.2014, R.A.T. Braşov va asigura şi un minim de 20 de autobuze care vor fi puse la dispoziţia Primăriei Municipiului Braşov şi pentru care se va asigura carburantul necesar şi conducătorii auto aferenţi acestor mijloace de transport.

Directorul general al R.A.T. Braşov va asigura serviciul de permanenţă pentru coordonarea acestor mijloace de transport şi va comunica Primăriei Municipiului Braşov responsabilul cu coordonarea acestora şi mijloacele de comunicare ce vor fi folosite.

 

 

Art. 5. Cheltuielile aferente asigurării transportului pentru acţiunea specificată, se vor deconta din bugetul propriu aprobat al Primăriei Municipiului Braşov şi al instituţiilor publice.

Instituţiile publice, conform cadrului legal, pot suplimenta consumul lunar de carburanţi cu 50 % faţă de normativele în vigoare.

În cazul în care fondurile alocate prin buget instituţiei publice, nu acoperă necesarul, aceasta va face demersurile pentru redistribuirea creditelor bugetare în cadrul bugetului aprobat.

 

 

Art. 6. Instituţiile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Braşov vor organiza permanent la sediul acestora a unui responsabil care va ţine legătura cu Secretariatul Tehnic şi Dispeceratul Tehnic din Primăria Municipiului Braşov.

Directorii generali ai societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Braşov vor comunica în scris compartimentelor de mai sus numele, prenumele şi numerele de telefon ale acestora şi le va face instructajul necesar desfăşurării corespunzătoare a activităţii, sub semnătură.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, regiile autonome, instituţiile publice şi societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Braşov, nominalizate la art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.