Hotărârea nr. 125/2014

Desemnarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 125

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: desemnarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 25.743/2014, prin care s-a propus aprobarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 4 din H.G. nr. 71/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi prevederile Ordinului nr. 1517/2009, privind aprobarea Ghidului pentru implementare a proiectelor de concesiune de lucrări şi servicii în România;

În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, în următoarea componenţă:

1. Preşedintele Comisiei de specialitate nr. 1 a  Consiliului Local

2. Preşedintele Comisiei de specialitate nr. 5 a  Consiliului Local

3. Preşedintele Comisiei de specialitate nr. 6 a  Consiliului Local

sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia.

 

Art. 2. Colectivul de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov se completează cu 7 membri din cadrul executivului Primăriei Municipiului Braşov care vor fi desemnaţi prin dispoziţie de Primar.

 

Art. 3. Atribuţiile şi responsabilităţile colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov sunt cele prevăzute de art. 4, alin. 3, din H.G. nr. 71/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a celorlalte prevederi legale cu aplicabilitate în materie.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.