Hotărârea nr. 124/2014

Aprobarea preluării în folosinţă gratuită a curţii Bisericii Negre, reprezentând proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. din România - Parohia Braşov, situată în Braşov, curtea JOHANNES HONTERUS.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  124

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea preluării în folosinţă gratuită a curţii Bisericii Negre, reprezentând proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. din România - Parohia Braşov, situată în Braşov, curtea JOHANNES HONTERUS;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii şi Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţia Relaţii Externe Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 27.368 din 25.03.2014, prin care s-a propus aprobarea preluării în folosinţă gratuită a imobilului identificat în C.F. nr. 116208 Braşov, reprezentând curtea Bisericii Negre, proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. din România - Parohia Braşov, situată în Braşov, curtea JOHANNES HONTERUS;

Luând în consideraţie Hotărârea Adunării reprezentanţilor comunităţii bisericeşti a Bisericii Evanghelice C.A. din România - Parohia Braşov înregistrată sub nr. 655/J7 din 19.03.2014;

Ţinând cont de prevederile Ghidului Solicitantului pentru proiectele privind Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 - 2014 cât şi a regulilor şi principiilor stabilite în Regulamentul Mecanismului Financiar al SEE;

Având în vedere prevederile art 703 şi următoarele din Codul Civil, văzând şi prevederea art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 şi alin. 9 şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările şi reglementările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă preluarea în folosinţă gratuită a imobilului identificat în C.F. nr. 116208 Braşov, cad. 116208, în suprafaţă de 5103 m.p., reprezentând curtea Bisericii Negre, proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. din România - Parohia Braşov, situată în Braşov, curtea JOHANNES HONTERUS.

 

 

             Art. 2. Se aprobă modelul contractului de uzufruct ce urmează a fi încheiat în formă autentică conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.