Hotărârea nr. 123/2014

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul ,,Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  123

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul ,,Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 27.301/2014, prin care s-a propus aprobarea proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov şi a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

            Având în vedere prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

            În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov în valoare totală de 542.834,95 lei (inclusiv TVA) în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional Axa prioritară 5, Domeniul de intervenţie 5.3.: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

 

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea Municipiului Braşov pentru proiectul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov cu suma de 9.975,44 lei, reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 35.535 lei şi TVA în valoare de 8.528,40 lei.

 

Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Braşov a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Municipiul Braşov până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

 

Art. 5. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 30 ianuarie 2012.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.