Hotărârea nr. 122/2014

Aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  122

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

           Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii şi Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 27.294/2014, prin care s-a propus aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov, după cum urmează:

- Valoare totală:            - 496.264 mii lei (114.155 mii Euro) TVA inclus

- din care C+M:            - 292.862 mii lei (67.366 mii Euro) TVA inclus

Notă: Curs Euro = 4,3473 RON din 23.01.2012.

 

 

Art. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 30 ianuarie 2012.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.