Hotărârea nr. 121/2014

Revocarea H.C.L. nr. 176 din 30.03.2012, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi amenajarea Curţii Johannes Honterus”(curtea Bisericii Negre).

 

HOTĂRÂREA Nr. 121

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 176 din 30.03.2012, prin care s-au aprobat indicatorii  tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi amenajarea Curţii Johannes Honterus”(curtea Bisericii Negre);

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii şi Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 27.737 din 26.03.2014, prin care s-a propus revocarea H.C.L. nr. 176 din 30.03.2012, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi amenajarea Curţii Johannes Honterus” (curtea Bisericii Negre);

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale                       nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 176 din 30 martie 2012, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi amenajarea Curţii Johannes Honterus” (curtea Bisericii Negre).

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.