Hotărârea nr. 120/2014

Aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "AMENAJAREA CURŢII BISERICII NEGRE”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  120

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "AMENAJAREA CURŢII BISERICII NEGRE”;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii şi Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 27.225 din 25.03.2014, prin care s-a propus aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Amenajarea Curţii Bisericii Negre”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale            nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Amenajarea Curţii Bisericii Negre” după cum urmează:

- Valoare totală: - 8.862.929,37 LEI (1.982.447,80 Euro) TVA inclus

- din care C+M:            - 5.847.380,56 LEI (1.307.934,01 Euro) TVA inclus

Notă: Curs Euro = 4,4707 LEI IANUARIE 2014

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.