Hotărârea nr. 12/2014

Aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Braşov, pentru anul 2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 12

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Braşov, pentru anul 2014;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 5.510/2014, prin care s-a propus aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Braşov, pentru anul 2014;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. (3), lit. b şi ale art. 118, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, precum şi ale art. 50^4, lit. l) din O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Braşov, pentru anul 2014, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Directorul General al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.