Hotărârea nr. 119/2014

Organizarea la Braşov, în 27 aprilie 2014, a Paradei Junilor Braşoveni, în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilelor Braşovului.

 

HOTĂRÂREA Nr. 119

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: organizarea la Braşov, în 27 aprilie 2014, a Paradei Junilor Braşoveni, în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilelor Braşovului;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 21.556 din 07.03.2014, prin care s-a propus organizarea la Braşov, în 27 aprilie 2014, a Paradei Junilor Braşoveni, în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilelor Braşovului;

Având în vedere prevederile art. 5, pct. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 17 - 19 din O.U.G. nr. 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 4, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea la Braşov, pe data 27 aprilie 2014, a Paradei Junilor Braşoveni, în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilelor Braşovului.

 

 

            Art. 2. Se aprobă susţinerea financiară din bugetul local al Municipiului Braşov a acestui eveniment cu suma de 105.000 lei, în vederea acoperirii cheltuielilor legate de închirierea şi hrănirea cailor, pentru plata prestaţiei fanfarei care va însoţi grupurile de Juni în ziua paradei şi a altor cheltuieli conexe acesteia, pentru cele 7 grupuri de Juni.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.