Hotărârea nr. 118/2014

Modificarea H.C.L. nr. 99/2013, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost.

 

HOTĂRÂREA Nr.  118

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 99/2013, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost, înregistrate cu nr. 26.472/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 99/2013, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost;

           Având în vedere prevederile art. 27 şi art. 121, alin. (1) din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale; ale art. 4, alin. (2) din H.G. nr. 539/2005, privind aprobarea nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială, republicată, ale art. 26, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

            În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 29 martie 2013, după cum urmează:

a) În cadrul Serviciului Asistenţă Socială, 1 post de Asistent Social Specialist, nivel studii S se transformă în Asistent Social Principal, nivel studii S;

b) În cadrul Serviciului Asistenţă Socială, 1 post de Psiholog Practicant, nivel studii S se transformă în Psiholog Specialist, nivel studii S;

c) În cadrul Serviciului Contabilitate - Administrativ, 1 post de Inspector de Specialitate III, nivel studii S se transformă în Inspector de Specialitate II, nivel studii S;

d) În cadrul Serviciului Contabilitate - Administrativ, 1 post de Muncitor Calificat II, nivel studii M se transformă în Muncitor Calificat I, nivel studii M;

e) În cadrul Compartimentului Juridic - Resurse Umane - Achiziţii Publice, 2 posturi de Referent de Specialitate III, nivel studii S se transformă în Inspector de Specialitate II, nivel studii S.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 99 din 29 martie 2013, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 29 martie 2013, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Centrul pentru Persoane Fără Adăpost, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  99   din data de  29  martie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 118 din data de 28 martie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost Braşov, înregistrate cu nr. 21.039/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost;

Având în vedere prevederile art. 27 şi art. 121, alin. 1 din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale; ale art. 4, alin. 2 din H.G. nr. 539/2005, privind aprobarea nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială, republicată; ale art. 26, alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Directorul Centrului pentru Persoane Fără Adăpost vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.