Hotărârea nr. 117/2014

Aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  117

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 25.843/2014, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov întocmit de Comisia Locală de Ordine Publică;

Având în vedere prevederile art. 6, lit. a, art. 29, alin. 1, lit. c şi ale art. 30, lit. g din Legea           nr. 155/2010, a Poliţiei Locale; art. 3 din Ordinul M.A.I. nr. 92/2011, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale; Ordinul MAI nr. 60/2010;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 7 şi 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov, document secret de serviciu şi nedestinat publicităţii, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 17 aprilie 2013, privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.