Hotărârea nr. 116/2014

Revocarea H.C.L. nr. 11/2014, prin care s-a stabilit cuantumul cheltuielilor de întreţinere a câinilor cazaţi în Adăpostul aparţinând Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  116

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 11/2014, prin care s-a stabilit cuantumul cheltuielilor de întreţinere a câinilor cazaţi în Adăpostul aparţinând Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, înregistrate cu nr. 25.800/2014, prin care se propune revocarea H.C.L.   nr. 11/2014, prin care s-a stabilit cuantumul cheltuielilor de întreţinere a câinilor cazaţi în Adăpostul aparţinând Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu completările şi modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a acestui act normativ;

Văzând şi prevederile art. 17, alin. 5 din H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, care reglementează modul de stabilire a contravalorii prestaţiilor efectuate prin serviciul public de ecarisaj;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 4, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 27 ianuarie 2014, privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de întreţinere a câinilor cazaţi în Adăpostul aparţinând Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.