Hotărârea nr. 114/2014

Aprobarea modalităţii de acordare a creditelor bugetare din bugetul Municipiului Braşov, pentru finanţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 114

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea modalităţii de acordare a creditelor bugetare din bugetul Municipiului Braşov, pentru finanţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, înregistrate cu nr. 26.691/2014, prin care se propune aprobarea modalităţii de acordare a creditelor bugetare din bugetul Municipiului Braşov, pentru finanţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

Având în vedere prevederile art. 67 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; H.C.L. nr. 3 din 27.01.2014, privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2014;

Văzând şi prevederile O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu completările şi modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a acestui act normativ;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modalitatea de acordare a creditelor bugetare din bugetul Municipiului Braşov pentru finanţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, astfel:

            - Componenta fixă calculată în lei/lună/serviciu, reprezentând 84 % din totalul cheltuielilor la nivelul instituţiei detaliată conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Componenta calculată în lei/câine/zi, reprezentând 16 % din totalul cheltuielilor la nivelul instituţiei detaliată conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Componenta fixă din totalul cheltuielilor la nivelul Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, se alocă în funcţie de realizarea indicatorilor de performanţă definiţi conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Modalitatea de acordare a creditelor bugetare din bugetul Municipiului Braşov pentru finanţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov se aplică începând cu data de 01.01.2014.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.