Hotărârea nr. 113/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 438/2011, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  113

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 438/2011, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, înregistrate cu nr. 25.816/2014, prin care s-a propus modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, cu completările şi modificările ulterioare; ale O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu completările şi modificările ulterioare; ale Normelor de aplicare ale acestui ultim act normativ, aprobate prin H.G. nr. 1.059/2013;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 438 din 29 iulie 2011, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, după cum urmează:

 

a. Se modifică articolul 1 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

"Art. 1. - Domeniul de aplicare: prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) descrie modul în care este organizat şi funcţionează Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, numit în continuare S.G.C.S."

 

b. Se modifică articolul 2 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

"Art. 2. - (1) Sediul instituţiei este în municipiul Braşov, str. Merilor nr. 6, cod poştal 500471.

(2) Actele emise de S.G.C.S. vor avea următorul antet:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV

Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân  Braşov

Str. Merilor nr. 6, cod poştal 500471 Braşov, tel/fax: 0268.547.815, www.brasovcity.ro"

 

c. Se modifică articolul 7 din Regulament, care  va avea următorul conţinut:

"Art. 7. OBIECTUL DE ACTIVITATE al S.G.C.S., îl constituie gestionarea câinilor fără stăpân de pe teritoriul Municipiului Braşov."

 

d. Se modifică articolul 8 din Regulament, care  va avea următorul conţinut:

"Art. 8. Activitatea se va desfăşura conform prevederilor legale în vigoare, din care amintim:

- Legea nr. 205/2004 (republicată) privind protecţia animalelor

- O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare

- H.G. nr. 1.059/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.               nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

- O-ANSVSA nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân

  // 

-  02  -

 

 

e. Se modifică articolul 18 alin. 1 şi 2 din Regulament, care  va avea următorul conţinut:

"Art. 18. (1). BIROUL INTERVENŢII ŞI MONITORIZAREA ANIMALELOR, are următoarele atribuţii:

- Desfăşoară activităţi de ridicare a animalelor aflate pe domeniul public, nesupravegheate, abandonate, rănite sau cu un grad ridicat de agresivitate, în urma sesizărilor primite telefonic sau în scris la dispecerat sau la numărul de urgenţă 112.

- Asigură, în cazul revendicării, predarea animalelor ridicate de pe domeniul public, numai după achitarea de către deţinător a contravalorii activităţilor de capturare şi transport a animalului.

- Capturarea câinilor de pe domeniul public al municipiului Braşov şi transportarea lor în adăpost.

- Cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi controlul bolilor câinilor din adăpost, cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar – veterinar, în vigoare.

- Asigură desfăşurarea procesului de adopţie a câinilor din adăpost.

- Ridicarea cadavrelor de pe domeniul public.

- Colectează date pentru reevaluarea periodică a numărului de câini fără stăpân din municipiul Braşov.

- Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii în ceea ce priveşte abandonul câinilor revendicaţi ori adoptaţi în condiţiile O.U.G. nr. 155/2001, cu completările şi modificările ulterioare.

 

(2). În desfăşurarea activităţilor specifice S.G.C.S.:

- Desfăşoară campanii de conştientizare a opiniei publice privind vaccinarea, sterilizarea şi microciparea animalelor de companie în scopul prevenirii abandonului;

- Organizează împreuna cu asociaţiile de protecţie a animalelor, campanii de adopţii a câinilor comunitari;

- Colaborează cu Direcţia de Sănătate Veterinară Braşov, Poliţia Locală Braşov şi Poliţia Municipiului Braşov;

- Colaborează cu asociaţiile de protecţie a animalelor stabilind în cadrul protocoalelor încheiate proceduri şi modalităţi de lucru concrete;

 

f. Se modifică articolul 19 din Regulament, care  va avea următorul conţinut:

"Art. 19. Personalul veterinar încadrat în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân are următoarele competenţe:

a) supravegherea animalelor capturate şi adăpostite;

b) colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea şi transportul animalelor;

c) înregistrarea câinilor fără stăpân în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân, pe baza datelor din formularul individual de capturare."

 

g. Se modifică articolul 20 din Regulament, care  va avea următorul conţinut:

"Art. 20. COMPARTIMENTUL CONTABILITATE, ADMINISTRATIV ŞI JURIDIC, are următoarele atribuţii:

- Asigură gestionarea bugetului S.G.C.S., prin elaborarea proiectului de buget, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi elaborarea propunerilor privind rectificarea bugetului,

- Asigură organizarea contabilităţii cheltuielilor efectuate potrivit bugetului prin:

- Operaţii de încasări şi depuneri de numerar,

- Achiziţionarea, darea în folosinţă şi casarea obiectelor de inventar,

- Operaţiuni de intrare şi ieşire a mijloacelor fixe şi a imobilizărilor financiare,

- Contabilitatea cheltuielilor privind apa şi energie,

- Contabilitatea cheltuielilor cu lucrări şi servicii prestate de sau la terţi,

- Contabilitatea cheltuielilor cu salariile personalului.

- Asigură întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi le depune la Primăria Municipiului Braşov, la termenele solicitate;

- Asigură acordarea vizei CFP pe angajamentele legale şi pe documentele prevăzute de O.M.F.P. nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- Asigură primirea şi distribuirea corespondenţei şi a solicitărilor de intervenţie.

- Asigură reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecată cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 

  // 

 

-  03 -

 

- Instrumentează dosarele din instanţele de judecată prin promovarea de acţiuni, formularea de întâmpinări şi promovarea căilor de atac;

- Avizează deciziile directorului şi contractele care se încheie în numele S.G.C.S.;

- Întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale necesare;

- Actualizează permanent baza de date privind situaţia personalului;

- Coordonează activităţile de selecţie, recrutare, angajare, salarizare şi încetare a raportului de muncă al personalului angajat;

- Urmăreşte, verifică şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la legislaţia muncii, normele de conduită ale personalului, realizarea activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi coordonează formarea profesională;

- Asigură evidenţa concediilor şi a prezenţei salariaţilor şi gestionarea fişelor posturilor aprobate;

- Asigură pregătirea şi desfăşurarea achiziţiilor publice în conformitate cu legislaţia în vigoare, în baza caietelor de sarcini, sau referatelor întocmite de cei cu atribuţii în acest sens şi aprobate de conducătorul instituţiei;

- Întocmeşte actele adiţionale la contractele atribuite prin procedurile de achiziţie publică în vigoare şi gestionează baza de date privind contractele de achiziţii publice încheiate."

 

Art. 2. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 438 din 29 iulie 2011, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, după cum urmează:

 

a. Se completează articolul 18 alin. 3 din Regulament, cu următoarele prevederi privind programul de lucru în relaţiile cu publicul al Adăpostului pentru Câini fără Stăpân

- Programul de lucru în relaţiile cu publicul al Adăpostului pentru Câinii fără Stăpân va fi zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00 - 16,00.

- În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, pentru adopţii, programul de lucru în relaţiile cu publicul al Adăpostului pentru Câinii fără Stăpân va fi în intervalul orar 10,00 - 14,00

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 438 din 29 iulie 2011, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov rămân nemodificate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 438 din 29 iulie 2011, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  438    din data de  29  iulie  2011

Republicată conform H.C.L. nr. 113 din data de 28 martie 2014

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2011;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, înregistrate cu nr. 53.886/2011, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, cu completările şi modificările ulterioare, ale O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 227/2002;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, Hotărârile Consiliului Local nr. 131 din 2011 şi nr. 194 din 2002, se revocă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.