Hotărârea nr. 112/2014

Modificarea H.C.L. nr. 46/2002, republicată, prin care s-a înfiinţat Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 112

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 46/2002, republicată, prin care s-a înfiinţat Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, înregistrate cu nr. 25.810/2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 46/2002, republicată, prin care s-a înfiinţat Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, în sensul schimbării sediului din Municipiul Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C 7, etaj 4, cam. 401, în Municipiul Braşov, str. Merilor nr. 6;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu completările şi modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a acestui act normativ;

Văzând şi prevederile H.C.L. nr. 599/2013, privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de închiriere între Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov şi S.C. Ferma Stupini UTB S.A. pentru Adăpostul de câini fără stăpân;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 25 februarie 2002, republicată, prin care s-a înfiinţat Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, în sensul schimbării sediului din Municipiul Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C 7, etaj 4, cam. 401, în Municipiul Braşov, Str. Merilor nr. 6.

 

Art. 2. Se aprobă revocarea articolului 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 25 februarie 2002, republicată.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 25 februarie 2002, republicată, prin care s-a înfiinţat Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 25 februarie 2002, astfel modificată, va fi republicată având ca obiect „Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov”.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  46  din data de  25 februarie 2002

Republicată conform H.C.L. nr. 128/2002; H.C.L. nr. 436/2011; H.C.L. nr. 387/2012; H.C.L. nr. 598/2013 şi conform H.C.L. nr. 112 din data de 28 martie 2014

 

 

 

 

Obiect: înfiinţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2002; 

Analizând referatul nr. T. 2.780/17.01.2002 al Direcţiei Gospodărire - Oraş - Serviciul Administrare Domeniu Public, Curăţenie Oraş, prin care se propune înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov;

Având în vedere prevederile art. 38, Sect. II, lit. l din Legea nr. 215/2001; ale Legii nr. 326/2001 - privind serviciile publice de gospodărie comunală, cap. I, art. 2, punctul 2 precum şi  O.U.G. nr. 155/2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

În temeiul art. 38, lit. l  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului Local Braşov.

 

Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov precum şi Organigrama şi Statul de funcţii vor fi aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local.

 

Art. 3. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

 

Art. 4. Sediul Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, se stabileşte în Municipiul Braşov, Str. Merilor nr. 6.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.